Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP - LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN PIANO’S VLEUGELS EINDHOVEN

 

ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen en tot het verlenen van diensten door de leveranciers.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor de leverancier slechts bindend, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3  Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever van de leveranciers zijn niet van toepassing, tenzij dit door de leveranciers uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

 

AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag eventueel verstrekte gegevens.

2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief de verschuldigde BTW.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden de leveranciers alleen, indien deze door de leden schriftelijk zijn bevestigd of accoord verklaard.

2.4 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, hebben de leveranciers het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.

2.5 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de gulden tegenover de buitenlandse valuta, waarin de leden de goederen hebben gekocht.

 

LEVERING

3.1 Alle leveringen geschieden af magazijn, tenzij anders overeengekomen.

3.2 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om de leverancier bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan de leverancier aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

 

OVERMACHT

 4.1Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de leden onafhankelijke omstandigheid, die

      nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

4.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1 van dit     

     artikel: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en

     andere ernstige storingen in het bedrijf van de leveranciers.

4.3 Bij overmacht hebben de leden ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der

      Overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder    

     dat de leveranciers in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige

     schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk  

     Wetboek.

 

NIET-AFNAME EN ANNULERING

5.1 Indien verkochte goederen, na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden afgenomen,

     blijven deze goederen te zijner beschikking opgeslagen, gedurende een termijn van maximaal 6

     maanden.

5.2 Alsdan zijn alle kosten van opslag en behoud, alsmede het risico voor rekening van de opdrachtgever.

5.3  In dergelijke gevallen hebben de leveanciers steeds het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.4  Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever te gevolge van welke oorzaak ook, behouden de leveranciers steeds het recht nakoming te eisen.

5.5 Indien de leveranciers een annulering accepteren, alsmede in geval van ontbinding, zijn de leveranciers gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een redelijk percentage van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, alles met een minimum van 20%.

 

HUUR EN VERHUUR

6.1 Een door de levernacier afgesloten huurovereenkomst vangt aan op de dag van aflevering van het gehuurde en eindigt op de dag, waarop het gehuurde compleet door de leveranciers is terug ontvangen.

6.2 De noodzakelijke kosten van vervoer, montage en demontage, alsmede de kosten van normaal onderhoud, waaronder begrepen de voorgeschreven periodieke stemming van instrumenten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig zijn bestemming.

6.4 De opdrachtgever verklaart door acceptatie van het gehuurde en na een eventuele direct uit te voeren controle, dit in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te zullen houden en aldus na afloop van de huurtermijn weer te zullen opleveren, een en ander behoudens normale slijtage.

6.5 De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.6 Ieder vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het gehuurde, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van de leveranciers verboden. Lid 9 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

6.7 Door de levernaciers wordt het recht voorbehouden het gehuurde te allen tijde te controleren of te doen controleren. De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan steeds zijn medewerking te zullen verlenen.

6.8 De opdrachtgever dient het lid onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op zijn goederen of een gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met het lid bestaande huurovereenkomst.

6.9 Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de opdrachtgever geraakt, dient de opdrachtgever de leverancier daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan de leverancier te voldoen. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht hij zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten.

 

BETALING

7.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden netto contant bij levering en zonder verrekening.

7.2 De levernaciers zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.

7.3 Winkelverkopen geschieden uitsluitend a contant.

7.4 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben de leveranciers, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag.

7.5 Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

7.6 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Na aflevering blijven geleverde goederen eigendom van de leveranciers tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

8.2 De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde de levernaciers in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.

 

INRUIL

9   Inruilinstrumenten dienen aan de leden te worden overgedragen in de staat waarin zij zich

     bevonden op het moment van het sluiten van de desbetreffende overeenkomst.

 

RECLAMES

10.1 Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van werkzaamheden, dan wel binnen eenzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.

10.2 Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.

10.3 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, vervalt het recht op reclame.

 

GARANTIE

11.1 De garantievoorwaarden zijn conform het gestelde in het garantiecertificaat van de Fabrikant of bij ontbreken daarvan gelijk aan de garantievoorwaarden van de leveranciers van de   levernaciers.

11.2 Een beroep op 5 jaar garantie kan alleen worden gedaan binnen de overeengekomen garantieperiode.

11.3 De leveranciers zijn te allen tijde gerechtigd garantie- en servicewerkzaamheden aan derden uit te besteden, waarbij de verplichtingen van de leveranciers jegens de opdrachtgever   

  onveranderd blijft..

 

AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens de leveranciers of hun personeel, is alle aansprakelijkheid van de leveranciers voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte levernaciers van ons personeel.

12.3 De leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.

 

OPSCHORTING EN ONTBINDING

13.1 Indien de opdrachtgever niet, tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn de leden gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

13.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

 

TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op alle door de leden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Alle uit de door de levernaciers gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voorzover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van het betreffende leverancier.

Contactgegevens

  • Aalsterweg 77e
  • 5615 CB, Eindhoven
  • info@vanhoorn.nl
  • (040) 212 54 36
  • KvK: 17097339
  • BTW: NL864731085B01
  • IBAN: NL56RABO0178295426

Social media

Onze merken

Boston
Doutreligne
Essex
Feurich
Grotrian Steinwweg
Kawai
Petrof
Piano Live Saver System
Roland
Sauter
Shigeru Kawai
Steinway & Sons
Wilhelm Steinberg
Yamaha